Håkan Näsmans minnesfond
STIPENDIUM till minne av Håkan Näsman

Sök stipendium 2022  

Ansökningsperiod inför 2021 är stängd

  • Ansökan inför 2022 års stipendium öppnar 1 oktober 2021. 

  • Minnesfonden delar årligen ut ett stipendium om 10 000 kronor.

  • Beloppet kan komma att delas mellan flera stipendiater.

  • Stipendieutdelningen sker vanligtvis i månadsskiftet mars/april det aktuella året.

Vem kan söka stipendiet?

  • Behöriga sökande är musikstuderande födda i Jämtland/Härjedalen som antagits till musikstudier på eftergymnasial nivå i Sverige, eller annan utbildning som fondens styrelse bedömer likvärdig.

  • Stipendiet kan sökas för alla former av musikstudier, även med inriktning på "hur musik kan användas i klinisk verksamhet".

  • Styrelsen ska prioritera ansökningar som har en tydlig och systematiskt beskriven målbild för musikstudierna.

Om Håkan Näsman

Håkan Näsman  

Musikdirektör, kompositör, körledare och doktorand. Du kan läsa om Håkan Näsman i levnadsteckningen "Håkan Näsman - ett ofullbordat liv" (länk nedan).

Person- och notarkiv

Håkan Näsmans samlade musikverk, kompositioner, texter, idéskisser och personligt material såsom teckningar/fotoalbum är arkiverade på Landsarkivet i Östersund.

Arkivet finns tillgängligt via Riksarkivets databas under rubriken Håkan Näsmans person- och notarkiv (länk nedan). Arkivmaterialet är öppet för alla. Kopior går att beställa via:
Landsarkivet
Arkivvägen 1 
831 31 Östersund
010-476 89 00
E-post: landsarkivet.ola[at]riksarkivet.se

Stipendiater

Minnesfondens stipendiater

2021 Nils Frändén
2020 Lovisa Wangby
2019 Frej Wedlund
2018 Robin Jämtgård
2017 Susette Johansson, Anders Engström
2016 Sofia Nilsson, Anders Hoglert
2015 Elisabeth Sundin
2014 Elin Nilsson, Rose-Marie Björklund
GDPR

Så här hanterar vi personuppgifter

Vi behöver uppgifter om dig om du vill söka stipendiet

Håkan Näsmans minnesfond hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning, oavsett om informationen lagras digitalt eller i tryck.
De uppgifter som vi samlar in i anslutning till din stipendieansökan behöver vi för att kunna göra ett urval bland de sökande samt administrera urvalsprocessen. Uppgifterna sparas för att utgöra referensmaterial i urvalet till framtida stipendieutdelningar.
Håkan Näsmans minnesfond lämnar inte ut eller säljer dina uppgifter till tredje part, utan ditt medgivande. Undantaget är om berörd tillsynsmyndighet (länsstyrelsen) eller annan myndighet begär att få ta del av informationen. Vi kan även i förekommande fall använda externa tjänster för datalagring där motsvarande policy regleras i avtal.
Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi ska ändra eller radera dina uppgifter. Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
Observera att vi endast överväger din ansökan om du kan godkänna att vi sparar de efterfrågade uppgifterna så länge som vi behöver för att kunna genomföra utdelningen. I och med att du skickar in din ansökan betraktas du ha godkänt vår hantering av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

c/o K Evelander
Kadettstigen 30
831 32 Östersund

076-109 15 17

info@hakannasman.se